เอกสารจดหมายเหตุ

เอกสารจดหมายเหตุ (Archives) คือ ข้อมูลหลักฐานชั้นต้นที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรจุความทรงจำของชาติทุกสาขาวิชา และถือเป็นหลักฐานชั้นต้นสำหรับใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ด้านการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ งานจดหมายเหตุจึงเป็นงานสำคัญที่นานาประเทศต่างตระหนักถึงความสำคัญ จำเป็นที่ต้องจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในระดับต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการรวบรวม การสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมด้านประวัติศาสตร์ของชาติเหล่านี้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ไม่สูญหาย เพราะหากสูญหายไปก็มิอาจหามาทดแทนได้ เนื่องจากเป็นเอกสารต้นฉบับที่มีเพียงหนึ่งเดียว (สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2555)

ประเภทของเอกสารจดหมายเหตุ

ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จำแนกเอกสารจดหมายเหตุออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1)หนังสือภายใน 2)หนังสือภายนอก 3)หนังสือคำสั่ง,ระเบียบ,ข้อบังคับ 4)หนังสือประชาสัมพันธ์ 5)สื่อสิ่งพิมพ์ และ 6)สื่อโสตทัศน์