ส่วนกลางวิทยาลัย

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นพันธกิจหนึ่งของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ซึ่งอยู่ในงานหลักของศูนย์พัฒนานักศึกษา โดยศูนย์พัฒนานักศึกษา จัดการอบรมปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและมีคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในระบบวิถีไทยอันดีงาม สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร สืบสาน อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศอันแสดงถึงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต