วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ประวัติวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

      อัครสังฆมลฑลกรุงเทพ ฯ โดยพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ได้ตัดสินใจพัฒนาสถานฝึกผู้ช่วยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ที่มีอยู่เดิมให้เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 โดยทำโครงการจัดตั้งเป็น “วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์” เสนอขอรับใบอนุญาตต่อทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา

      วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2528 นายปรีดา พัฒนถาบุตร รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยได้ลงนามอนุมัติ ใบอนุญาตจัดตั้งวิทยาลัย

      วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2528 นายอาทร ชนเห็นชอบ ปลักทบวงมหาวิทยาลัย ได้ทำพิธีมอบใบอนุญาตจัดตั้ง และข้อกำหนดวิทยาลัยเซนต์หลุยส์

      วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2528 คณะกรรมการมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ เปิดดำเนินการและรับรองวิทยฐานะ

      วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 18 และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนลำดับที่ 4 ที่เปิดสอนสาขาพยาบาลศาสตร์ รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 32 คน เริ่มเปิดดำเนินการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2528 เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาและรับรองการเปิดดำเนินการในสาขาวิชาอื่น วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์จึงได้เปิดดำเนินการ คณะศิลปศาสตร์ โดยระยะแรกได้ขออนุญาตเปิดสอนหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนว และสาขาวิชาจิตวิทยาองค์กร และในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยและทบวงวิทยาลัย ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเซนต์หลุยส์”

      20 มิถุนายน 2540 ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9002 จากบริษัท BVQI นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นวิทยาลัยพยาบาลแห่งแรกของโลกที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO 9002

      ในปีการศึกษา 2546 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล และหลักสูตรระยะสั้น

      ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2550 วิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดคณะกายภาพบำบัดภายใต้ชื่อโครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด ซึ่งเปิดสอนหลักสูตร กายภาพบำบัดบัณฑิต (Bachelor of Physical Therapy Program) โดยผ่านการอนุมัติหลักสูตรจาก สภาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2551 และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและการ รับรองปริญญาบัตรจากสภากายภาพบำบัด โดยเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2551 เพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดออกสู่สังคม

      ปัจจุบันวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ มีการจัดการศึกษาทั้งหมด 3 ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะจิตวิทยา และคณะกายภาพบำบัด

      ต้นโมก และ ดอกโมก เป็นดอกไม้ประจำวิทยาลัย ในโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์มีต้นโมกพิเศษอยู่ต้นหนึ่ง เพราะองค์สมเด็จพระสันตะปาปา จอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงปลูกไว้ เมื่อ 11 พฤษภาคม 2527 คราวเมื่อพระองค์เสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี 2527 พระองค์ทรงปลูกเพื่อเป็นธรรมบูชา แด่แม่พระ จึงทำให้เกิดอุปมาอุปไมยว่า “โมก คือ เครื่องหมายบูชาความดี”