หอเกียรติคุณ

หอเกียรติคุณ (Hall of Fame) หมายถึง พิพิธภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่สร้างขึ้นเพื่อเชิดชูบุคคลที่มุ่งมั่นอย่างสูงที่ได้ประกอบคุณงามความดี และมีความวิริยะสูงสุดจดประสบผลสำเร็จในกิจกรรมสาขาต่าง ๆ ในบางกรณีหอเกียรติคุณอาจประกอบด้วยห้องโถงและห้องต่าง ๆ หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใช้ในการจัดเก็บและแสดงสิ่งเชิดชูเกียรติของผู้ที่ได้รับการยกย่อง เช่น รูปภาพ รูปปั้น โล่ ถ้วยรางวัล เข็มขัดแชมป์โลก รวมทั้งสิ่งของที่ระลึกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของหอเกียรติคุณ

ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ได้จำแนกสิ่งเชิดชูเกียรติออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1)รางวัล 2)ของที่ระลึกทางวิทยาลัย 3)ของที่ระลึกจากภายนอก