กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            คณะพยาบาลศาสตร์ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และศาสนา จึงได้สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม ทั้งจัดภายในหน่วยงาน และร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์และชุมชนโดยรอบวัดเซนต์หลุยส์ รวมทั้งบูรณาการรายวิชา โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษา มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการดูแล และสอดแทรกการเสริมสร้างจิตสำนึกให้แก่นักศึกษา ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ