กิจกรรมคณะกายภาพบำบัด

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562