กิจกรรมคณะกายภาพบำบัด

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งที่คณะกายภาพบำบัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญโดยมีการจัดกิจกรรม สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ด้วยเชื่อมั่นว่า วัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจและช่วยเสริมคุณค่าให้บัณฑิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยปลูกฝังจิตสำนึกให้นักศึกษา และบุคลากรของคณะกายภาพบำบัดให้รู้จักคุณค่า อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งการบูรณาการเข้ากับกิจกรรมอื่น ๆ