คณะกรรมการทำนุบำรุง

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


      เพื่อให้พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น บูรณาการกับการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เรียนรู้จักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ


                        อธิการบดี                                                                                       ที่ปรึกษา

                        รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร                                                               ที่ปรึกษา

                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ                                                             ที่ปรึกษา

                        ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้                        ประธาน

                        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน                                          กรรมการ

                        คณบดีคณะจิตวิทยาหรือผู้แทน                                                     กรรมการ

                        คณบดีคณะกายภาพบำบัดหรือผู้แทน                                            กรรมการ

                        รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ด้านหลักสูตรฯ                  กรรมการ

                        หัวหน้าศูนย์พัฒนานักศึกษา                                                           กรรมการ

                        พนักงานสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้                               เลขานุการ

                        พนักงานศูนย์พัฒนานักศึกษา                                                   ผู้ช่วยเลขานุการ