คณะกรรมการทำนุบำรุง

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


เพื่อให้พันธกิจด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการต่าง ๆ ที่จัดขึ้น บูรณาการกับการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เรียนรู้จักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ


อธิการบดี

ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ที่ปรึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

ที่ปรึกษา

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดฯ

ประธาน

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์หรือผู้แทน

กรรมการ

คณบดีคณะจิตวิทยาหรือผู้แทน

กรรมการ

คณบดีคณะกายภาพบำบัดหรือผู้แทน

กรรมการ

รองผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ด้านหลักสูตรฯ

กรรมการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนานักศึกษา

กรรมการ

พนักงานสำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้

เลขานุการ

พนักงานศูนย์พัฒนานักศึกษา

ผู้ช่วยเลขานุการ