บทบาทหน้าที่





1. วางแผน ดำเนินการ และประเมินผลโครงการกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตลอดปีการศึกษา

2. บูรณาการการจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการสอน ที่มุ่งพัฒนานักศึกษาทุกคนให้เรียนรู้จักคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย และมีความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมของนานาชาติ

3. รับผิดชอบการดำเนินงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย