พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย ก่อตั้งขึ้นโดยนายชัย โสภณพนิช ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น ๓๒ ในพื้นที่ทั้งหมด ๓๖๒.๕ ตารางเมตร โดยมีมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ มีวัตถุประสงค์เพื่อนอนุรักษ์ และจัดแสดงงานศิลปะ โบราณวัตถุ ให้แก่เยาวชนคนรุ่นหลังที่ศึกษาถึงความเป็นมาและตระหนักถึงคุณค่าทางโบราณคดี โดยเปิดให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้มีโอกาสเข้าชมฟรี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาเสด็จราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๙

โดยมีการจัดแสดงโบราณวัตถุเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ยุคโลหะ วัฒนธรรมบ้านเชียง, ศิลปะก่อนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมดองซอน ,ศิลปะสุโขทัย และศิลปะล้านนา, ศิลปะประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เครื่องถ้วยเขมร, จีน, พม่า และเวียดนาม ที่มีความโดดเด่นของแต่ละยุคสมัย เป็นชิ้นงานที่หาดูยาก ทั้งยังมีความสมบรูณ์อยู่มาก ซึ่งบางชิ้นมีอายุมากกว่า ๒,๕๐๐ ปี ได้ใช้เวลาสะสมมานานกว่า ๓๐ ปี มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า ๑,๐๐๐ ชิ้น จัดเรียงรักษาอยู่ในตู้กระจกมากกว่า ๓๐ ตู้แต่ละตู้จัดแสดงโดยจัดแบ่งออกไปตามยุค อาทิเช่น

๑) เครื่องปั้นดินเผาสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว ๑๐,๐๐๐ – ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเนื้อดินธรรมดาที่ทำขึ้นอย่างง่าย ๆ มีทั้งปั้นด้วยมือ และใช้แป้นหมุน

๒) เครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่ ๔,๐๐๐ ปี เครื่องปั้นดินเผายุคหินใหม่ที่สำคัญพบที่บ้านเก่า

๓) เครื่องปั้นดินเผายุคโลหะ ๕,๖๐๐ – ๑,๕๐๐ ปี แหล่งเครื่องปั้นดินเผายุคโลหะที่สำคัญได้แก่ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี บ้านปราสาท จังหวัดนครราชสีมา บ้านดอนตาเพชร จังหวัดกาญจนบุรี และอำเภอเมือง กับอำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

๔) เครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๖, เครื่องปั้นดินเผาสมัยหริภุญไชย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖, เครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรี พุทธศตวรรษที่ ๑๒ – ๑๘, เครื่องปั้นดินเผาสมัยศรีวิชัย พุทธศตวรรษที่ ๑๔ – ๑๖ มักเป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือน ขึ้นรูปด้วยการใช้แป้นหมุน มีเนื้อดินปั้นหยาบและหนา สีแดง สีเหลือง จนถึงสีเทา

๕) เครื่องสังคโลกหรือเครื่องถ้วยสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๑๘ – ๒๑ มีแหล่งเตาเผาทั้งทีตัวเมืองสุโขทัยเก่าและในอำนาจศรีสัชนาลัย เตาเผาเครื่องสังคโลก เรียกว่า เตาทุเรียง สันนิษฐานว่ามาจากคำจีนว่า ฟูเหลียง และยังมีเครื่องปั้นดินเผาอีกหลายพุทธศตวรรษให้เลือกชม

๖) เครื่องถ้วนล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๒ มีหลากหลายพุทธศตวรรษทั้งเครื่องถ้วนล้านนา พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๒, เครื่องถ้วยพะเยา พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๑, เครื่องถ้วยเวียงกาหลง พุทธศตวรรษที่ ๑๙ – ๒๑ หรือจะเป็นลูกชั่ง-ลูกแป้ง พุทธศตวรรษที่ ๒๑ – ๒๒ ปัจจุบันลูกช่างรูปสัตว์เหล่านี้ ทางภาคเหนือจะนิยมเก็บรักษาไว้เป็นของโบราณเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษไม่นำมาใช้แล้ว แต่จะใช้ลูกช่างแบบอื่นที่เป็นมาตรฐานสากลแทน ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย เปิดให้เข้าชมระหว่างวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น. กรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะโปรดติดต่อมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ตั้งอยู่ที่ ๒๕ ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๕-๘๕๐๙