สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา รัชกาลที่ ๙

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา งามดูพลี

สวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ จัดสร้างเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกระทรวงการคลังเห็นชอบให้กรมธนารักษ์ดำเนินการจัดสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา บนที่ดินราชพัสดุ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร เนื้อที่ ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๕๘ ตารางวา เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คนกรุงเทพฯ ได้ใช้ประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง รวมทั้งกระตุ้นให้รู้จักการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติได้อย่างลงตัวและเกื้อกูลต่อกัน ต่อมากรมธนารักษ์ได้ส่งมอบสวนสาธารณะดังกล่าวให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการดูแล นับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นมา

การออกแบบสวนสาธารณะแห่งนี้มีแนวคิดที่ต้องการแสดงถึงพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินชีวิตกับวิถีแห่งความพอเพียงและเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ภายในบริเวณสวนที่เหมาะแก่การจัดกิจกรรม เอื้อต่อการออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่งประกอบไปด้วยอาคารอเนกประสงค์ ลานกิจกรรม ลานแสงกลางแจ้ง ลานน้ำตก สนามเด็กเล่น สระน้ำพร้อมสะพานเชื่อมกลางน้ำที่สามารถเดิน วิ่ง รวมทั้งกำแพงประติมากรรมปูนปั้นที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

นอกจากนี้สวนสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งนี้ยังมีการตกแต่งด้วยผนังประติมากรรมและเพิ่มความน่าสนใจด้วยบ่อน้ำพุ บ่อน้ำตกและผนังน้ำตกรวมถึงบ่อปลูกไม้น้ำและสะพานทางเดินในสระน้ำ ทั้งยังสามารถเดินผ่านบริเวณสวนเข้าเยี่ยมชม “สถาบันคึกฤทธิ์” ที่อยู่ใกล้เคียงกันได้อีกด้วย