วัดปรก

วัดปรก

วัดปรก

วัดปรก เป็นวัดที่สร้างขึ้นจากพลังศรัทธาของชาวมอญที่นับถือศาสนาพุทธในประเทศไทย ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงษาวดี ประเทศเมียนม่า เมื่อประมาณ ๘๐ ปีก่อน จึงมีรูปแบบสวยงามตามศิลปะมอญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญ ยังคงรักษาการสวดมนต์แบบมอญการเทศนาเป็นภาษามอญและการวิปัสสนา

วัดปรก ตั้งอยู่ที่ซอยวัดปรก แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เป็นวัดราษฎร์ สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๗๐ โดยชาวมอญซึ่งเข้ามาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยในไทยที่ต้องการจะมีวัดไว้เพื่อบำเพ็ญบุญกุศลและเป็นศูนย์รวมชาวมอญในเมืองไทย สร้างวัดโดยเน้นศิลปะความเป็นมอญภายใต้วัดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบหงษาวดี มีพระพุทธรูปหยกขาวและเจดีย์ทรงลังกาบรรจุพระบรมธาตุ บริเวณทั่วไปมีความร่มรื่นเหมาะแก่การสวดมนต์ภาวนา มีอาคารสำหรับปฏิบัติวิปัสสนา ปัจจุบันยังมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่เก่าแก่แบบมอญไว้ เช่น การสวดมนต์หรือการเทศนาของพระสงฆ์เป็นภาษามอญ การสอนภาษามอญ และภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าเรียน ประเพณีทำบุญเนื่องในวันชาติมอญ ที่จะจัดในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๓ ของทุกปี นอกจากนี้ในวัดจึงมีพระศักดิ์สิทธิ์ คือ หลวงพ่อเศียร ที่เล่ากันว่า มีเศียรพระลอยน้ำมาตามแม่น้ำเจ้าพระยา มีการอัญเชิญขึ้นจากน้ำที่บริเวณหน้าวัดยานนาวา แล้วให้จับสลากกันว่าวัดใดจะได้รับเศียรพระไป ผลปรากฏว่า วัดปรกได้ จึงนำเศียรพระมาปฏิสังขรณ์สร้างองค์พระรับกับเศียรเสร็จเป็นองค์พระ โดยสมบูรณ์ เรียกว่า พระเศียร เป็นพระที่เคารพนับถือของบุคคลทั่วไป และยังมีศาลเจ้าพ่อเทพาดำทุ่ง องค์เดิมซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวทุ่งวัดดอนเล่ากันว่าเดิมนั้น ท่านเป็นพระธุดงค์ผู้ทรงศีลมาถึงแก่มรณภาพที่วัดปรก ชาวบ้านที่นับถือจึงตั้ง ศาลไว้เคารพบูชา

ปัจจุบัน พระครูวิมลชัยธรรม หรือพระอาจารย์วิชาญเป็นเจ้าอาวาสวัดปรก และเป็นผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดตามแนวพุทธ จนเป็นที่เคารพเลื่อมใสของญาติโยมเป็นอย่างมาก