สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพวิถีชีวิต และจิตใจอันดีงานของนักศึกษา และบุคลากรในวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย นำกระบวนการจัดการความรู้สนับสนุนให้มีการรวบรวมองค์ความรู้ และบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อตนเองและสังคมต่อไป