กิจกรรมคณะจิตวิทยา

กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

            คณะจิตวิทยา มีภารกิจสำคัญในการให้ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย คณะจิตวิทยาจึงจัดทำกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม โดยบูรณาการการกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาของคณะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมจากประเทศอื่นในอาเซียน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย อันจะส่งผลให้การดำเนินงาน ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาต่อไป