คณะภคินี เซนต์ปอลเดอร์ชาร์ตร

คณะภคินี เซนต์ปอลเดอร์ชาร์ตร

คณะภคินี เซนต์ปอลเดอร์ชาร์ตร

      วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อยู่ในการดูแลของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่ได้รับการกำหนดให้อุทิศชีวิตเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย และคนยากไร้ เซอร์จึงพร้อมเสมอที่จะประกอบกิจกรรมทุกแบบ ซึ่งจำเป็นต้องปฏิบัติในภาระหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์ต่อความสุภาพถ่อมตน และความราบเรียบ อันเป็นรากฐานดั้งเดิมของคณะฯ


แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ มหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

      แมร์มีเรียม เดอ แซงต์อานน์ กิจเจริญ มหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ค.ศ. 2001 - 2013 เป็นมหาธิการิณี ชาวเอเชียคนแรกของคณะฯ แมร์มีเรียมเกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1935 ที่จังหวัด ฉะเชิงทรา รับศีลล้างบาปที่วัดเซนต์ร็อค อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สมัครเข้าคณะเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ค.ศ.1962 ที่นวกสถาน กรุงเทพฯ เดินทางไปเข้านวกสถาน ที่เมืองชาร์ตร ประเทศฝรั่งเศส วันที่ 6 ตุลาคม ค.ศ.1962

ประวัติการศึกษา : แมร์มีเรียม

      • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อปี ค.ศ. 1952

      • ประโยคครูพิเศษมูล (ป.ม.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อค.ศ. 1954

      • ประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อค.ศ. 1957

      • ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม (พ.ป.) กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อค.ศ. 1988

      • ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เมื่อค.ศ. 1983

      • รัฐประศาสนศาตร์มหาบัณฑิต (รศ.ม.) สถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อค.ศ. 2000

      • Diploma in Religious Education Catholic Instiute of Paris, France 1967

      • Diploma in French Language Higher Courses III Catholic Institute of Paris, France

      • Ceticate on Audio Visuel l’ education de la Foi Cathlique, Centre

      • I’ Education de la Foi, France 1976

ประวัติการทำงาน : แมร์มีเรียม

      • ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ปี ค.ศ. 1952

      • ประธานคูเรียเยาวชนสมภพ ปี ค.ศ. 1957

      • เซอร์ผู้อบรมยุวภคินี ปี ค.ศ. 1967 - 1975

      • ผู้จัดการโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ปี ค.ศ. 1972 - 1997

      • อธิการิณีเจ้าคณะแขวง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ปีค.ศ. 1978 - 1997

      • กรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ปีค.ศ. 1978 – 1984

      • ประธานชมรมนักบวชหญิง ปีค.ศ. 1981 – 1986

      • รองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ปีค.ศ. 1984 - 1997

      • ผู้ช่วยจิตตาธิการเซนาตุส คระพลมารี กรุงเทพฯ ปีค.ศ. 1988 – ปัจจุบัน

      • รองประธานกรรมการมูลนิธิอุบลรัตน์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีค.ศ. 1992 - 1997

      • อธิการริณีโรงเรียนวิชาชีพคนพิการสีเกิด เวียงจันทน์ สปป.ลาว ปีค.ศ. 1997 - 2001

      • มหาอธิการิณีคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ปีค.ศ. 2001


เซอร์อาเดลา สิวรี พิศุทธิ์สนธพ : อธิการบดี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ท่านที่ 2

      เซอร์อาเดลา สิวรี พิศุทธิ์สนธพ เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน ค.ศ.1945 ที่กรุงเทพมหานคร ท่านมีบทบาทและความสำคัญต่อวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ โดยท่านเคยดำรงตำแหน่งอธิการและอธิการบดี ของวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ท่านมรณะ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ. 2014 ณ โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการศึกษา : เซอร์อาเดลา

      • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อปี ค.ศ. 1970

      • Bachelor of Nursing Science St. Paul Collage of Lloilo, Philippines 1975

      • Master of Art in Nursing The Philippines Women’s University, Philippines 1985

      • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 2010

ประวัติการทำงาน : เซอร์อาเดลา

      • ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 1975 - 1977

      • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ปี ค.ศ. 1978 - 1979

      • ผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาล โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ปี ค.ศ. 1979 - 1983

      • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 1985 - 1987

      • ผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลและอภิบาล โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 1988 - 1999

      • อธิการบดี วิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 1993 - 2002

      • ผู้ตรวจการศูนย์ฝึกอบรมการอภิบาลสุขภาพ โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 2002 - 2004

      • รองประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ ปี ค.ศ. 2004 - 2009


เซอร์โรส วิภา เลค : อธิการบดีวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ท่านที่ 3

ประวัติการศึกษา : เซอร์โรส

      • มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ เมื่อปี ค.ศ. 1957

      • อนุปริญญา วิทยาลัยการศึกษา ปทุมวัน เมื่อปี ค.ศ. 1965

      • ปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยการศึกษาประสานมิตร เมื่อปี ค.ศ. 1973

      • ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี ค.ศ. 1983

      • Doctor of Philosophy Education The University of Illinois 1994

ประวัติการทำงาน : เซอร์โรส

      • ครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ปี ค.ศ. 1960 - 1965

      • ครูโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ปี ค.ศ. 1965 - 1966

      • ครูโรงเรียนเซนต์โยเชฟ ระยอง ปี ค.ศ. 1966 - 1968

      • ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ปี ค.ศ. 1968 - 1972

      • ครูใหญ่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเวนต์ ปี ค.ศ. 1972 - 1976

      • อธิการิณี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 1976 - 1978

      • ครูใหญ่โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนเวนต์ ปี ค.ศ. 1976 - 1981

      • อธิการณีและผู้จัดการ โรงเรียนเซนต์โยเชฟ บางนา ปี ค.ศ. 1981 - 1984

      • อธิการณีและครูใหญ่ โรงเรียนมารีย์ ปี ค.ศ. 1984 - 1993

      • อธิการบดี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปี ค.ศ. 1999 - 2010