วัดน้อยพระจิตเจ้า

วัดน้อยพระจิตเจ้า

วัดน้อยพระจิตเจ้า โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

เป็นศาสนสถานสร้างขึ้นในปีที่มีการสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เพื่อยกถวายเป็นธรรมบูชาแด่พระจิตเจ้า พระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพและเป็นประทีปแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความผูกพันจิตใจให้รำลึกถึงความกรุณาอันยิ่งใหญ่ของพระผู้เป็นเจ้า ศาสนสถานแห่งนี้เป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนพิธีสวดภาวนา ขอพร เพื่อความสงบทางจิตใจให้แก่ผู้ป่วยไข้ ญาติ บุคลากร รวมถึงบุคคลทั่วไป

ภายในวัดมีประทีปบูชา “พระ” อยู่หน้า “ตู้ศีล” ประทีป บูชานี้จักเป็น “พระประทีปราชการุญมิรู้ดับ” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้แว่นขยายจุดจากแสงอาทิตย์ในพระตำหนักจิตรลดา รโหฐานก่อนวันมหามงคล “ราชการุญ” อนุสรณ์ 84 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ อีกทั้งยังเป็นประทีปส่องวิถีการทำงานของโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ตามคติธรรมที่ว่า “เมตตากรุณาอยู่ที่ใด พระเจ้าสถิตที่นั่น” และจะเป็นพระประทีปที่สุกสว่างภายในวัดพระจิตเจ้าตลอด ชั่วกาลนาน

การเปิดเสกวัดน้อยพระจิตเจ้า กระทำขึ้นอย่างสง่า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.1985 เวลา 15.00 น. ท่ามกลางบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ นักบวช บุคคลในวงการทูต และแขกผู้มีเกียรติเป็นจำนวนมาก โดยพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธี ศาสนพิธีเริ่มด้วยขบวนแห่ของพระสังฆราชและพระสงฆ์ที่ร่วมถวายมิสซาเดินผ่านกลางโบสถ์เข้ามายังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ประธานเริ่มเสกน้ำสำหรับพรมสัตบุรุษ พรมฝาผนัง โบสถ์ พระแท่นบูชา และเสกอาคารต่าง ๆ หลังจากนั้นร่วมกันปลูกต้นมะกอกน้ำ จำนวน 7 ต้น บริเวณสนามด้านหลังซีกตะวันตกหลังอาคารผู้ป่วยใน ซึ่งการปลูกสวนมะกอกนี้ว่า ในประวัติศาสตร์ ต้นมะกอกมีความสัมพันธ์กับคริสตศาสนาเป็นพิเศษ พระศาสนจักรใช้น้ำมันมะกอกทำน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ และน้ำมันคริสมาเพื่อใช้ในจารีตสำคัญหลายอย่าง เช่น พิธีโปรดศีลล้างบาป ศีลกำลัง และศีลอนุกรม เป็นต้น นอกจากความเป็นสิริมงคลและความหมาย อันสูงส่งของมะกอกดังกล่าวแล้ว การปลูกต้นมะกอก ยังเป็นสัญลักษณ์แทนต้นไม้ที่มีความหมายทาง คริสตศาสนา และยังเหมาะสมด้วยคุณลักษณ์อีกประการหนึ่งคือ แต่เดิมกรุงเทพฯ มีชื่อว่า “บางมะกอก” ต่อมาออกเสียงเพี้ยนเป็น “บางกอก” ปัจจุบันหาต้นมะกอกดูได้ยาก โรงพยาบาลฯ จึงตั้งชื่อสวนนี้ว่า “สวนมะกอก” และโอกาสฉลองครบ 35 ปี และโอกาสที่โรงพยาบาล จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 120 ได้มีพิธีฉลองครบ 35 ปีวัดน้อยพระจิตเจ้า เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ.2017 ได้ทำการปลูกต้นมะกอกน้ำ จำนวน 2 ต้น บริเวณด้านข้างวัดน้อย โดยพระคาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู และแมร์มีเรียม กิจเจริญ เพื่อเป็นการระลึกถึงบรรยากาศ เมื่อ 35 ปีที่ผ่านมา